สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงมัทนา  ประมงคะตา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จำระบับ
 
1. นายศรชัย  มาตย์ราช
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐลิณีย์  มาตงาม
 
1. นางไพรัตน์  โจทย์จัน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายธีรภัทร  คำทา
 
1. นายรณกาญจน์  โจทย์จัน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ใจกล้า
 
1. นางไพรัตน์  โจทย์จัน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐลิณีย์  มาตรเมือง
 
1. นายประทีป  ปัญญาสิทธิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิรายุทธ  สมคำ
 
1. นายประทีป  ปัญญาสิทธิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรรษา  ใจกล้า
 
1. นายประทีป  ปัญญาสิทธิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงศศิประภา  ดงอานนท์
 
1. นางสุธีรา  มิสา
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ใจกล้า
 
1. นายประทีป  ปัญญาสิทธิ์