สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกานต์  เมยเค้า
2. เด็กหญิงธิดา   สุมงคล
3. เด็กหญิงยศวดี  คำใจ
 
1. นางธิพารัตน์  สายยะโส
2. นางวรรณตรี  หล้าลุน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิตตรา  คำพรม
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ภูมิเรือง
3. เด็กหญิงนุชนภา  เถาฉิม
4. เด็กหญิงวันวิสา  สูงแข็ง
5. เด็กหญิงสุภาพร  อิสสระ
 
1. นางสายฝน  ศรีมหาพรม
2. นางธีราภรณ์  หอมทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  อนุชน
 
1. นางสายฝน  ศรีมหาพรม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุษกร  ศรีโนนยาง
 
1. นางสุดคำนึง  จดแตง
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กชายอภินันท์  ทวงสี
2. เด็กหญิงเพลินสิริ  เข็มสันเทียะ