สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายวิศวะ  การุณรักษ์
2. เด็กชายอานัท  เสนาจอหอ
 
1. นางธีราภรณ์  หอมทอง
2. นางสุดคนึง  จดแตง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐนนท์  เลาฉิม
2. เด็กหญิงนริศรา  ชาวโพธิ์
3. เด็กหญิงนรุจี  พาหลง
4. เด็กชายนิภัทร  โทเท
5. เด็กหญิงวรัญญา  มาลี
 
1. นางสายฝน  ศรีมหาพรม
2. นางธีราภรณ์  หอมทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กชายศิริโรจน์  อานโพธิ์
 
1. นางสุดคนึง  จดแตง
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงกนกกร  พาหลง
2. เด็กหญิงกัญทิวา  เคลื่อนสูงเนิน
3. เด็กหญิงนริสา  สึสุลัย
 
1. นางสาวพิมประภา  เขียวกลม
2. นางธีราภรณ์  หอมทอง
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หาญอาสา
 
1. นางธีรภรณ์  หอมทอง