สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวรรณภา  พันศาลา
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  แซ่ตัน
3. เด็กชายอภิเดช  หมื่นเฮ้า
4. เด็กชายอรรถพร  แทบเทียน
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สีเล
 
1. นางสายฝน  ศรีมหาพรม
2. นางกองทรัพย์  ไสยกิจ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนันทนา  สุมงคล
 
1. นางวรรณตรี  หล้าลุน