สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกานต์  เมยเค้า
2. เด็กหญิงธิดา   สุมงคล
3. เด็กหญิงยศวดี  คำใจ
 
1. นางธิพารัตน์  สายยะโส
2. นางวรรณตรี  หล้าลุน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายวิศวะ  การุณรักษ์
2. เด็กชายอานัท  เสนาจอหอ
 
1. นางธีราภรณ์  หอมทอง
2. นางสุดคนึง  จดแตง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวรรณภา  พันศาลา
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  แซ่ตัน
3. เด็กชายอภิเดช  หมื่นเฮ้า
4. เด็กชายอรรถพร  แทบเทียน
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สีเล
 
1. นางสายฝน  ศรีมหาพรม
2. นางกองทรัพย์  ไสยกิจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐนนท์  เลาฉิม
2. เด็กหญิงนริศรา  ชาวโพธิ์
3. เด็กหญิงนรุจี  พาหลง
4. เด็กชายนิภัทร  โทเท
5. เด็กหญิงวรัญญา  มาลี
 
1. นางสายฝน  ศรีมหาพรม
2. นางธีราภรณ์  หอมทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิตตรา  คำพรม
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ภูมิเรือง
3. เด็กหญิงนุชนภา  เถาฉิม
4. เด็กหญิงวันวิสา  สูงแข็ง
5. เด็กหญิงสุภาพร  อิสสระ
 
1. นางสายฝน  ศรีมหาพรม
2. นางธีราภรณ์  หอมทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  อนุชน
 
1. นางสายฝน  ศรีมหาพรม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุษกร  ศรีโนนยาง
 
1. นางสุดคำนึง  จดแตง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กชายศิริโรจน์  อานโพธิ์
 
1. นางสุดคนึง  จดแตง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนันทนา  สุมงคล
 
1. นางวรรณตรี  หล้าลุน
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กชายอภินันท์  ทวงสี
2. เด็กหญิงเพลินสิริ  เข็มสันเทียะ
 
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงกนกกร  พาหลง
2. เด็กหญิงกัญทิวา  เคลื่อนสูงเนิน
3. เด็กหญิงนริสา  สึสุลัย
 
1. นางสาวพิมประภา  เขียวกลม
2. นางธีราภรณ์  หอมทอง
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หาญอาสา
 
1. นางธีรภรณ์  หอมทอง