สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงมานิดา  จันทกล
 
1. นายชินกร  เค้าแคน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายศรายุทธ  บุญเลี้ยง
 
1. นายชินกร  เค้าแคน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กชายภานุพงศ์  บาลี
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  อุตรา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษณะ  นามเสนา
2. เด็กชายชานน  คำแก้ว
3. เด็กชายศรายุทธ์  บุญเลี้ยง
4. เด็กชายหัสดิน  แก้วฉวี
5. เด็กชายเนธาสิทธิ์  กองศรี
6. เด็กชายไกรราช  ตุ้ยศักดา
 
1. นายชินกร  เค้าแคน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงธัญชนก  สงครามศรี
2. เด็กหญิงปิยภัสรา  มหาวงษ์นันท์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ระมนตรี
4. เด็กหญิงสุณัชชา  พิลาวรรณ์
5. เด็กหญิงอริสรา  ฮะสูงเนิน
6. เด็กหญิงเรณู  กลางสวัสดิ์
 
1. นายชินกร  เค้าแคน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัศ  ทองดี
2. เด็กชายนพรัตน์  นาทาม
3. เด็กชายปิยวัฒน์  บาลี
 
1. นายชินกร  เค้าแคน