สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้ายเมย สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายกวินท์  พรมมหาชัย
2. เด็กหญิงจีรพร  ชาญตะกั่ว
 
1. นางสมพร  แสงลา
2. นางเพ็ญแข  บุญรอด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทรัพย์ศาสตร์
 
1. นายธงไชย  แสงลา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิสา  ศรีเตชะ
 
1. นายธงไชย  แสงลา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัตร์  บรรยง
 
1. นายธงไชย  แสงลา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชระ  นุกูลด่านกลาง
 
1. นายธงไชย  แสงลา