สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจคามสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฤทธิชัย  ชื่นชม
 
1. นางพรทิพย์  สอนสิทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  มุ่งอ้อมกลาง
2. เด็กหญิงวรรณา  ชัยปัญญา
3. เด็กหญิงศศิประภา  จิตรไธสง
 
1. นางสาวเอื้อ  คำเพ็ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดลฤดี  หวานแท้
2. เด็กหญิงนริศรา  ยมมูล
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สำโรงลุน
4. เด็กชายสงกรานต์  ชูศรีวาส
5. เด็กหญิงอวัสดา  สืบทิพย์
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
2. นางสมบูรณ์สิน  อ่อนตา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรศิริ  สีกันหา
 
1. นางสาวธนิตา  สันหนัง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สุนนท์
2. เด็กหญิงอัญชลี  ไชยมงคล
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  พันคิด
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงนาวา  สมสะอาด
 
1. นางดุษฎี  ยุระไชย
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายชาคริต  สละ
2. เด็กหญิงนิลัย  บรรเทาทุกข์
 
1. นางพรทิพย์  สอนสิทธิ์
2. นางอารมณ์  สุระมาตย์
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐดนัย  สุจริงภักดี
2. เด็กชายทัดไท  สีรักษา
3. เด็กชายภูวนารถ  โจมสมสระ
 
1. นายกีรติ  จิณรักษ์
2. นางสาวธนิตา  สันหนัง
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชมโง
2. เด็กหญิงลินดา  แพนน้อย
3. เด็กหญิงวรรณ์นิษา  มนตรี
4. เด็กหญิงศศิประภา  โลลังกา
5. เด็กหญิงอลิสา  อินทะมาตย์
6. เด็กหญิงเยาวพร  เล่ห์กล
7. เด็กหญิงเอวา  สมสะอาด
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
2. นางดุษฎี  ยุระไชย
3. นางสันติมาพร  จันทวิลา
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรายุทธ  พันคิด
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์