สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจคามสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิตติมา  กางตัน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เอกวงษ์
 
1. นางดุษฎี  ยุระไชย
2. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์  ยุระไชย
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดลฤดี  หวานแท้
2. เด็กหญิงนริศรา  ยมมูล
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
2. นางพรทิพย์  สอนสิทธิ์
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สีสมุด
2. เด็กชายภรนันท์  สุนนท์
3. เด็กชายสิทธิพล  ลมดา
 
1. นางอารมณ์  สุระมาตย์
2. นางสาวธนิตา  สันหนัง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชมพู่  สุนนท์
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  พรมหลง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สาชิน
 
1. นางพรทิพย์  สอนสิทธิ์
2. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติทัศน์  คนยืน
2. เด็กหญิงวรรณิสา  มนตรี
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
2. นายนิพนธ์  ใจอ่อน