สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจคามสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฤทธิชัย  ชื่นชม
 
1. นางพรทิพย์  สอนสิทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  มุ่งอ้อมกลาง
2. เด็กหญิงวรรณา  ชัยปัญญา
3. เด็กหญิงศศิประภา  จิตรไธสง
 
1. นางสาวเอื้อ  คำเพ็ง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.81 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนากร  ศิริแวว
2. เด็กชายไชยภัทร  ดงสมบัติ
 
1. นางสาวธนิดา  สันหนัง
2. นางกิตติญา  ฉิมจันทึก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดลฤดี  หวานแท้
2. เด็กหญิงนริศรา  ยมมูล
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สำโรงลุน
4. เด็กชายสงกรานต์  ชูศรีวาส
5. เด็กหญิงอวัสดา  สืบทิพย์
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
2. นางสมบูรณ์สิน  อ่อนตา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรศิริ  สีกันหา
 
1. นางสาวธนิตา  สันหนัง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สุนนท์
2. เด็กหญิงอัญชลี  ไชยมงคล
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิตติมา  กางตัน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เอกวงษ์
 
1. นางดุษฎี  ยุระไชย
2. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์  ยุระไชย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายปริญญา  นาตาแสง
 
1. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์  ยุระไชย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  พันคิด
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงนาวา  สมสะอาด
 
1. นางดุษฎี  ยุระไชย
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงวนิดา  บุญลอด
2. เด็กชายสิทธิพร  ชัยปัญญา
 
1. นางพรทิพย์   สอนสิทธิ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงมารีย์   ยมมูล
2. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีโคตร
 
1. นายนิพนธ์   ใจอ่อน
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดลฤดี  หวานแท้
2. เด็กหญิงนริศรา  ยมมูล
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
2. นางพรทิพย์  สอนสิทธิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายชาคริต  สละ
2. เด็กหญิงนิลัย  บรรเทาทุกข์
 
1. นางพรทิพย์  สอนสิทธิ์
2. นางอารมณ์  สุระมาตย์
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนกฤต  ดีหลี
2. เด็กชายประกาศิต  จันทร์เหลา
 
1. นายกีรติ  จิณรักษ์
2. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์  ยุระไชย
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สีสมุด
2. เด็กชายภรนันท์  สุนนท์
3. เด็กชายสิทธิพล  ลมดา
 
1. นางอารมณ์  สุระมาตย์
2. นางสาวธนิตา  สันหนัง
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐดนัย  สุจริงภักดี
2. เด็กชายทัดไท  สีรักษา
3. เด็กชายภูวนารถ  โจมสมสระ
 
1. นายกีรติ  จิณรักษ์
2. นางสาวธนิตา  สันหนัง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ขึ้นเสียง
2. เด็กชายนันทชิต  จันทร์เหลา
3. เด็กชายพีรวัฒน์  เอกวงษ์
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชมพู่  สุนนท์
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  พรมหลง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สาชิน
 
1. นางพรทิพย์  สอนสิทธิ์
2. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
 
20 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติทัศน์  คนยืน
2. เด็กหญิงวรรณิสา  มนตรี
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
2. นายนิพนธ์  ใจอ่อน
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนากร  แซงบุญเรือง
 
1. นางดุษฎี  ยุระไชย
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชมโง
2. เด็กหญิงลินดา  แพนน้อย
3. เด็กหญิงวรรณ์นิษา  มนตรี
4. เด็กหญิงศศิประภา  โลลังกา
5. เด็กหญิงอลิสา  อินทะมาตย์
6. เด็กหญิงเยาวพร  เล่ห์กล
7. เด็กหญิงเอวา  สมสะอาด
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
2. นางดุษฎี  ยุระไชย
3. นางสันติมาพร  จันทวิลา
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศรายุทธ  พันคิด
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรายุทธ  พันคิด
 
1. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์