สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  มนิสสาร
 
1. นางวิมาน  บัวองค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อินทะมาตย์
 
1. นางวิมาน  บัวองค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.67 เงิน 4 1. เด็กชายรณชัย  วรรณโนนาม
2. เด็กชายเทอดศักดิื  ช่วยนา
 
1. นายประทิว  บัวองค์
2. นางวิมาน  บัวองค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.8 เงิน 4 1. เด็กชายสุวรรณ  แปน้อย
2. เด็กชายอดิศร  นาฮก
 
1. นายประทิว  บัวองค์
2. นางวิมาน  บัวองค์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายพงษ์วิทย์  สุดดี
 
1. นางสาวชฎาพร  ชิ้นจอหอ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.25 เงิน 17 1. เด็กหญิงดวงหฤทัย  แปน้อย
 
1. นางกรรณิการ์  สารบัณฑิตกุล
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใสนาม
 
1. นางสาวศศิธร  พรหมภักดี