สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  มนิสสาร
 
1. นางวิมาน  บัวองค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อินทะมาตย์
 
1. นางวิมาน  บัวองค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศศิรญา  น้อยจิ๋ว
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  สารบัณฑิตกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.67 เงิน 4 1. เด็กชายรณชัย  วรรณโนนาม
2. เด็กชายเทอดศักดิื  ช่วยนา
 
1. นายประทิว  บัวองค์
2. นางวิมาน  บัวองค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.8 เงิน 4 1. เด็กชายสุวรรณ  แปน้อย
2. เด็กชายอดิศร  นาฮก
 
1. นายประทิว  บัวองค์
2. นางวิมาน  บัวองค์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายพงษ์วิทย์  สุดดี
 
1. นางสาวชฎาพร  ชิ้นจอหอ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีหานนท์
 
1. นางสาวชฎาพร  ชิ้นจอหอ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนิติภรณ์  แปน้อย
 
1. นางสาวชฎาพร  ชิ้นจอหอ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.25 เงิน 17 1. เด็กหญิงดวงหฤทัย  แปน้อย
 
1. นางกรรณิการ์  สารบัณฑิตกุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  หวังขอดกลาง
 
1. นางกรรณิการ์  สารบัณฑิตกุล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุติพร  พรมหลง
 
1. นางกรรณิการ์  สารบัณฑิตกุล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายถิรยุทธ  สามัน
2. เด็กชายนำโชค  ช่างหล่อ
3. เด็กหญิงปริญากร  อินทรมาตร
4. เด็กหญิงวริศรา  ลมพิมพ์
5. เด็กหญิงวันณี  ศรีหานนท์
6. เด็กชายอดิศร  มาพร
 
1. นางสาวณัฏฐา  อินทะมาตย์
2. นายประทิว  บัวองค์
3. นางวิมาน  บัวองค์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงศศิรญา   น้อยจิ๋ว
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  มาลี
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล   สารบัณฑิตกุล
2. นางสาววนิดา  จันทะวงษ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงนงนภัส   สันเต
2. เด็กหญิงนิติภรณ์   แปน้อย
 
1. นางวิมาน   บัวองค์
2. นายประทิว   บัวองค์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงนริศษา   สุ่ยหล้า
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล   สารบัณฑิตกุล
 
16 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกิ่งอักษร  อินทะมาตย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทรมาตร
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  สารบัณฑิตกุล
 
17 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใสนาม
 
1. นางสาวศศิธร  พรหมภักดี