สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอกะกุล
2. เด็กชายอัจฉริยะ  สมสกีสิทธิ์
 
1. นายพนม  วันจะรุณ
2. นางรัชณีย์  แสนสุนนท์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยบุญทัน
2. เด็กหญิงธิติยากร  ชินศรี
3. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงธรรม
4. เด็กหญิงพัชรพร  ช่อสูงเนิน
5. เด็กหญิงศิรินญา  พงษ์ธนู
 
1. นายนิพนธ์  มั่งมูล
2. นางสาวสุดารัตน์  ปัตตาเน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กชายศิวกร  อนูสา
 
1. นางสาวมะลิวรรณ์  ดีสุด
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญญ์  พงษ์ธนู
 
1. นายเกียรติพงษ์  หัตถพนม
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายณัฎฐพงษ์   ฐานะวัน
 
1. นายเกียรติพงษ์  หัตถพนม