สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แดมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพิชญา  ชื่นพัฒนากุล
3. เด็กหญิงพิชธิดา  ราศรี
4. เด็กหญิงอรปรียา  พรมลาย
5. เด็กชายเกียรติภูมิ  หารอาษา
 
1. นายนิพนธ์  มั่งมูล
2. นางสาวสุดารัตน์  ปัตตาเน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายธราดล  สมีน้อย
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  ส้นทม
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  พลศรี
 
1. นายธรรมการ  รบไพรี
2. นายอาทิตย์  มุรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรายุ  สงวนศิลป์
2. เด็กชายพีรพล  ลุนหงส์
 
1. นายเอกชัย   ทองอันตัง
2. นายธานี  ขำสุข