สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชะลันดา   โสดาศรี
 
1. นางสาวนวลอนงค์  สอนสะอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิดชนก  ไชยรบ
 
1. นางรัชณีย์  แสนสุนนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงสกุลตลา  ยูซิ
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  คุณล้าน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปพิชญา   อำพล
 
1. นางรัชณีย์  แสนสุนนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ศิริ
 
1. นางพรวิภา  พันเมือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอกะกุล
2. เด็กชายอัจฉริยะ  สมสกีสิทธิ์
 
1. นายพนม  วันจะรุณ
2. นางรัชณีย์  แสนสุนนท์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายรชต  พลเยี่ยม
 
1. นายอิทธิพล  นาใจตรึก
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติญาดา   อันทะเกษ
2. เด็กหญิงพรนิสา  จันทร์เฉลิมศรี
3. เด็กหญิงสิทธิลักษณ์  แก้วกาหลง
 
1. นางรัตนา  สัมพันธ์รวีวงษ์
2. นางสุวารี  คำสา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกีรติ  ชิดทอง
2. เด็กชายณพัสกร  คำอู
 
1. นางจันทร์จิรา  ไกรัตน์
2. นางสาวนฤนารถ  ชัยตระกูลยิ่ง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ผลบุญภิรมย์
2. เด็กชายเนติบดินทร์  โม้เปาะ
3. เด็กชายเนรมิต  เป่าตัว
 
1. นางสาวพยอม  ศิลาโคตร
2. นางวิชุตา  นาชิต
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สาวิถี
2. เด็กหญิงณญาดา  จันชาลี
3. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  แกล้วกล้า
 
1. นางสาวจิรชยา  ทองดี
2. นางนวลจันทร์  ชัยศร
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  แคว้นคอนฉิม
2. เด็กหญิงนีนรัชชา  อัคฮาด
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ไกรวาปี
 
1. นางศรุตยา  ดรสีเนตร
2. นางรุ่งรัตน์  บุตรพุฒ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันต์ติพัชญ์  ผลบุญรัตนพงศ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทุมพา
 
1. นางวิชุตา  นาชิต
2. นางสาวพยอม  ศิลาโคตร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แดมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพิชญา  ชื่นพัฒนากุล
3. เด็กหญิงพิชธิดา  ราศรี
4. เด็กหญิงอรปรียา  พรมลาย
5. เด็กชายเกียรติภูมิ  หารอาษา
 
1. นายนิพนธ์  มั่งมูล
2. นางสาวสุดารัตน์  ปัตตาเน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยบุญทัน
2. เด็กหญิงธิติยากร  ชินศรี
3. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงธรรม
4. เด็กหญิงพัชรพร  ช่อสูงเนิน
5. เด็กหญิงศิรินญา  พงษ์ธนู
 
1. นายนิพนธ์  มั่งมูล
2. นางสาวสุดารัตน์  ปัตตาเน
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  แสงโทโพ
2. เด็กหญิงสรัลชนา  ประชากูล
3. เด็กหญิงสุกฤตา  พลงาม
4. เด็กหญิงอติกานต์  สีชุม
5. เด็กหญิงโชติมา  ซิ้มประเสริฐ
 
1. นายนิพนธ์  มั่งมูล
2. นางประภัสสร  ธานี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุนันท์  สุภา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สว่างใหญ่
3. เด็กชายพงศภัค  ทองพันชั่ง
4. เด็กหญิงมัญชุพร  ขัตติยศ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ชาญพลกรัง
 
1. นางประภัสสร  ธานี
2. นายนิพนธ์  มั่งมูล
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา   จันโท
2. เด็กชายจิตติพล  คำแก้ว
3. เด็กชายชัยธวัฒน์  ชื่นหญ้าปลอก
4. เด็กหญิงปภัสนันท์  ศรีวันทา
5. เด็กชายพชรพล   ภักดีลุน
6. เด็กหญิงพรอนงค์  สร้อยไข
7. เด็กชายพลกฤต  โพชนะจิตร
8. เด็กหญิงพัณณิตา   แฝงตะคุ
9. เด็กชายภาณุวัฒน์  มืดอิ่ม
10. เด็กหญิงรมิตา   เสริมดำรงศักดิ์
11. เด็กหญิงวีรภัทรา  จ้ายหนองบัว
12. เด็กหญิงศิริประภา   เครือไธสง
13. เด็กหญิงสลินทิพย์   คำไพเราะ
14. เด็กหญิงสุกานดา  ภะวะภูทะ
15. เด็กหญิงสุธาสินี  เจือจารย์
16. เด็กหญิงอภิศรา  มัดลม
 
1. นายนิพนธ์  มั่งมูล
2. นางประภัสสร  ธานี
3. นางลักษณาวดี  นันทสูรย์
4. นางพนิดา  ทาซ้าย
5. นางสุภาพร  สายอินทร์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  เคนชาลี
 
1. นางพิสมัย  คูณล้าน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีรดา  เลิศพันธ์
 
1. นางพิสมัย  คูณล้าน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  แสงโทโพ
2. เด็กหญิงแสงแข  แจ่มเพชร
 
1. นางสาวพัชณีย์  วงษ์เสียงดัง
2. นางลักษณาวดี  นันทสูรย์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยกร  พิลาทอง
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เนื่องปัญญา
3. เด็กหญิงชนิพร  แก้วจำปา
4. เด็กหญิงดรัลพร  ภูแลสี
5. เด็กหญิงธนภรณ์  พลนงค์
6. เด็กหญิงธัญพร  สง่างาม
7. เด็กหญิงนลินทิพย์  วันชัย
8. เด็กหญิงพรธิดา   พ่วงแพ
9. เด็กหญิงภนัฐสุดา  ตุ้มชู
10. เด็กหญิงศศิประภา   เทียนศรี
11. เด็กหญิงศิรภัสสร  โสภี
12. เด็กหญิงสุปรียา  ปานาราช
13. เด็กหญิงอภิชญา  ริยะตา
14. เด็กหญิงเอื้ออารี  ดีพลงาม
15. เด็กหญิงแพรวา  สุจริต
 
1. นายวุฒิชัย  กรรมธร
2. นายบรรลือ  บัวเรียน
3. นางสาวพัสรินทร์  บะคะ
4. นายธรรมการ  รบไพรี
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ทานกระโทก
2. เด็กชายกษิณัฎฐ์  วัฒนดิลกวิทย์
 
1. นางสาวพัสรินทร์  บะคะ
2. นายวุฒิชัย  กรรมธร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัญญาวีร์  จงเทพ
 
1. นางสาวมะลิวรรณ์  ดีสุด
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กชายศิวกร  อนูสา
 
1. นางสาวมะลิวรรณ์  ดีสุด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภรต  อาษานอก
 
1. นางสาวมะลิวรรณ์  ดีสุด
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  ภานิคม
2. เด็กหญิงกนกนาฏ  เศวตวงษ์
3. เด็กหญิงกัญชพร  ธนากาญจนภักดี
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เทศน้อย
5. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ทองคำ
6. เด็กชายกิติศักดิ์  แจ้งคล้อย
7. เด็กหญิงขวัญเรือน   ราชซุยแสน
8. เด็กชายชิษณุพงศ์  ดีสุข
9. เด็กชายณภัทร์   พลสุด
10. เด็กหญิงณัฐภัสสร   อิทธิกุล
11. เด็กหญิงทิพยรัตน์  คนรู้
12. เด็กชายธนวัฒน์  พละวงศ์
13. เด็กชายธนวัฒน์  จันราช
14. เด็กชายธนเกียรติ  พิทักษ์
15. เด็กชายนครินทร์  พลดงนอก
16. เด็กชายนพรุจ  สายกระสุน
17. เด็กหญิงนภัสกร  ทิพย์แสง
18. เด็กหญิงนวพร  อาษานอก
19. เด็กชายปรเมศวร์  สิทธิมงคล
20. เด็กชายปัณวรรธ  บาลี
21. เด็กชายปิติพล  เชื้อสาวะถี
22. เด็กหญิงปิยธิดา   ลาภมาก
23. เด็กหญิงปุณณิชา  เขษมภูริษกานต์
24. เด็กชายพงษ์รัฐกฤษณ์  ศรีวงษ์
25. เด็กหญิงพัชราภา   ดอนมงคุณ
26. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เอกศิริ
27. เด็กชายภฤศวัฒน์  ดรหมั่น
28. เด็กหญิงภัคจีรา   สีชุม
29. เด็กหญิงภูณิศา  เขษมภูริษกานต์
30. เด็กชายภูริภัทร  สุขสมกิจ
31. เด็กชายภูริภัทร์  พลกระจาย
32. เด็กชายรังสิมันตุ์  ศีลารัตน์
33. เด็กหญิงวราพรรณ   พุ่มมูล
34. เด็กหญิงศศินิภา  วงษ์ยาริทธิ
35. เด็กชายศุทธิกร  ใสจูง
36. เด็กหญิงศุภพร   วิชาธรรม
37. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทะวะ
38. เด็กหญิงเสวภา  ชินรัตน์
39. เด็กหญิงโยษิตา  วงษ์จารย์
40. เด็กชายไพสิฐ  โสขันตี
 
1. นายเกียรติพงษ์  หัตถพนม
2. นางสาวมะลิวรรณ์  ดีสุด
3. นายภูมิพัฒน์  สิทธิทัศน์กุล
4. นายพงศกร  นครศรี
5. นางฉวีวรรณ  ทีเหล็ก
6. นางสาวสายสุดา  ประโพธิ์ทัง
7. นางสาวกรรณิกา  กมลพันธ์
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปราบบำรุง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีสุ่ย
3. เด็กหญิงธฤตมน  ตั้งชีวเจริญ
4. เด็กหญิงลัลล์ลลีล์  ชัยย่อย
5. เด็กหญิงวรัญญา  สวัสดิ์นะที
 
1. นางสาวกรรณิกา  กมลพันธ์
2. นางสาวมะลิวรรณ์  ดีสุด
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชา  ศรีประทาย
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  อิศรวงศ์ภักดี
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชนก  พงษ์เหมวัฒนา
 
1. นางนิพพิทา  จรรยา
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชาภา  ธนากาญจนภักดี
 
1. นางนิพพิทา  จรรยา
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภวดี  นันทสูรย์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  อิศรวงศ์ภักดี
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร  วรดิษฐวงษ์
 
1. นางสาวศรีสุดา  สีชุม
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายธราดล  สมีน้อย
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  ส้นทม
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  พลศรี
 
1. นายธรรมการ  รบไพรี
2. นายอาทิตย์  มุรี
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยสระแก้ว
2. เด็กชายศุภณัฐ  รุจิเกียรติกำจร
 
1. นายบัณฑิต  จันทร์สำราญ
2. นางนิพพิทา  จรรยา
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงชยุดา  สังฆมะณี
2. เด็กหญิงพรรณภัทร  เถียรวิทวัส
 
1. นางรัตนา  สัมพันธ์รวีวงษ์
2. นางรวีพิชญา  ชูจัตุรัส
 
37 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญญ์  พงษ์ธนู
 
1. นายเกียรติพงษ์  หัตถพนม
 
38 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายธีรภัทร   มานิตย์ศิริกุล
 
1. นายเกียรติพงษ์  หัตถพนม
 
39 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายณัฎฐพงษ์   ฐานะวัน
 
1. นายเกียรติพงษ์  หัตถพนม
 
40 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรายุ  สงวนศิลป์
2. เด็กชายพีรพล  ลุนหงส์
 
1. นายเอกชัย   ทองอันตัง
2. นายธานี  ขำสุข
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แดงพรม
2. เด็กหญิงพิฐิยา   เพชรนอก
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนธรรม
 
1. นางมะลิ  พิกุลทอง
2. นางสาวนิตติยา  พิทักษ์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา   ประชากูล
2. เด็กชายปวริศร์  พรมดีมา
3. เด็กหญิงยุวัฒน์ฑิตา   จำลอง
 
1. นางมะลิ  พิกุลทอง
2. นางสาวนิตติยา  พิทักษ์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงชุณหกาญจน์  อ่อนสกุล
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   เถียรวิทวัส
3. เด็กชายธนวันต์  พิมพ์วงศ์
 
1. นายธรรมการ  รบไพรี
 
44 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐปพน  บุญมา
2. เด็กชายธนกฤต  แสงฮาด
3. เด็กหญิงสิรภัทรา  บุญโค้ว
 
1. นางสาวภัทรีรัตน์  เจริญ
2. นางธวัลรัตน์  พุฒไชยวิทย์
 
45 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐานิตา  แซ่ก๊วย
2. เด็กหญิงณฐกมล  แผงฤทธิ์
3. เด็กหญิงมนัสวี  ประวันเตา
 
1. นางจิรายุ  ภู่กลาง
2. นางสาวอมร  ศิลารัตน์