สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายชัยณรงค์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงปุณยาภรณ์  ดาวเรือง
 
1. นายบุญถิ่น  จันทะรักษ์
2. นางวัฒนา  จันทะรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตรีภูมิ
2. เด็กหญิงจิราพร  ลาสันตุ
3. เด็กหญิงฐิติมา  ปราณีชนม์
4. เด็กหญิงปิยะกุล  แสงวงษ์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปะระเวสัง
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญเพ็ง
7. เด็กหญิงมุกธิดา  น่วมหมวด
8. เด็กหญิงรัตนา  แสนพรม
9. เด็กหญิงอคิรา  อนุอัน
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำปุย
 
1. นางวัฒนา  จันทะรักษ์
2. นายบุญถิ่น  จันทะรักษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชาลิณี  เพิ่มยินดี
 
1. นายบุญถิ่น  จันทะรักษ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายนราธิป  เถาว์ทิพย์
2. เด็กชายรัษฎาณุ  เกตุพิบูลย์
 
1. นางนิชานันท์  เพชรกาฬ