สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  หวังสุข
2. เด็กหญิงอโณทัย  กรมนคร
 
1. นางทองใบ  ชาวสวน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายยุทธศักดิ์  เรียวชัยภูมิ
 
1. นายบุญถิ่น  จันทะรักษ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทามแก้ว
 
1. นางสาวสุนารี  จิตรรัมย์