สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67.66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ธิวะโต
 
1. นางสมบูรณ์  เงาะเศรษฐ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวรนุช  กลมกล่อม
 
1. นางภิรมย์  จุมพลน้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุพัตรา  วาระคาม
 
1. นางวัฒนา  จันทะรักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายคฑาวุธ  ปลัดกอง
2. เด็กชายศุภกร  ฝ่ายสิงห์
 
1. นางนิชานันท์  เพชรกาฬ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทาสี
2. เด็กชายธนภัทร  ไชยหงษา
 
1. นางทองใบ  ชาวสวน
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงสายสวรรค์  ศรีปะกะ
3. เด็กหญิงเสาวรีย์  หนักแน่น
 
1. นางเดือนฉาย  กอผจญ