สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67.66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ธิวะโต
 
1. นางสมบูรณ์  เงาะเศรษฐ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวรนุช  กลมกล่อม
 
1. นางภิรมย์  จุมพลน้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุพัตรา  วาระคาม
 
1. นางวัฒนา  จันทะรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายชัยณรงค์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงปุณยาภรณ์  ดาวเรือง
 
1. นายบุญถิ่น  จันทะรักษ์
2. นางวัฒนา  จันทะรักษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศุภาพร  ตรีภูมิ
 
1. นางภิรมย์  จุมพลน้อย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วันนอก
 
1. นางสุพรรณี  ฐานะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายคฑาวุธ  ปลัดกอง
2. เด็กชายศุภกร  ฝ่ายสิงห์
 
1. นางนิชานันท์  เพชรกาฬ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทาสี
2. เด็กชายธนภัทร  ไชยหงษา
 
1. นางทองใบ  ชาวสวน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  หวังสุข
2. เด็กหญิงอโณทัย  กรมนคร
 
1. นางทองใบ  ชาวสวน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตรีภูมิ
2. เด็กหญิงจิราพร  ลาสันตุ
3. เด็กหญิงฐิติมา  ปราณีชนม์
4. เด็กหญิงปิยะกุล  แสงวงษ์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปะระเวสัง
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญเพ็ง
7. เด็กหญิงมุกธิดา  น่วมหมวด
8. เด็กหญิงรัตนา  แสนพรม
9. เด็กหญิงอคิรา  อนุอัน
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำปุย
 
1. นางวัฒนา  จันทะรักษ์
2. นายบุญถิ่น  จันทะรักษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชาลิณี  เพิ่มยินดี
 
1. นายบุญถิ่น  จันทะรักษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายยุทธศักดิ์  เรียวชัยภูมิ
 
1. นายบุญถิ่น  จันทะรักษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทามแก้ว
 
1. นางสาวสุนารี  จิตรรัมย์
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายนราธิป  เถาว์ทิพย์
2. เด็กชายรัษฎาณุ  เกตุพิบูลย์
 
1. นางนิชานันท์  เพชรกาฬ
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงสายสวรรค์  ศรีปะกะ
3. เด็กหญิงเสาวรีย์  หนักแน่น
 
1. นางเดือนฉาย  กอผจญ