สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมิตรภาพ2 สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงนัชยา  จันทารัก
 
1. นางเสงี่ยม  มณีทัพ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ธรรมมา
 
1. นางเสงี่ยม  มณีทัพ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายเจษฎา  งามริต
 
1. นางเสงี่ยม  มณีทัพ
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเฉลิม  ทาอุสาห์
2. เด็กหญิงเพชรรัดดา  เที่ยงธรรม
 
1. นายธีรภัทร  รักสมบัติ