สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมิตรภาพ2 สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายธีรพงษ์  กิมะทะโก
2. เด็กชายนิธิทัศน์  สมหวัง
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พัดขุนทด
4. เด็กชายปฏิภาณ  เผือดนอก
5. เด็กชายศดานันท์  พันโนราช
 
1. นางเสงี่ยม  มณีทัพ
2. นายธีรภัทร  รักสมบัติ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายจตุพล  ชนะดี
2. เด็กชายธีรพันธ์  ปุเรนเต
3. เด็กชายวัชรินทร์  ปะสาวะนัง
 
1. นายไชยวิทย์  ปินะถา
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายอัมฤทธิ์ตพล  เรือนคง
 
1. นางพรทิพย์  ทองมีค่า