สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมิตรภาพ2 สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.12 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐชนนท์  พงษ์คำพันธ์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เพชรทอง
 
1. นายไชยวิทย์  ปินะถา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ปุเรนเต
2. เด็กชายรภีภัทร  สุดดารา
 
1. นายไชยวิทย์  ปินะถา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายธีรพงษ์  กิมะทะโก
2. เด็กชายนิธิทัศน์  สมหวัง
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พัดขุนทด
4. เด็กชายปฏิภาณ  เผือดนอก
5. เด็กชายศดานันท์  พันโนราช
 
1. นางเสงี่ยม  มณีทัพ
2. นายธีรภัทร  รักสมบัติ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  มีชารี
2. เด็กหญิงพรรณนิภา  รากจันทร์
3. เด็กหญิงพิชญา  ประพฤติเป็น
4. เด็กหญิงลลิดา  ล้อมในเมือง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บรรดาศักดิ์
 
1. นายธีรภัทร  รักสมบัติ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงนัชยา  จันทารัก
 
1. นางเสงี่ยม  มณีทัพ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ธรรมมา
 
1. นางเสงี่ยม  มณีทัพ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงอารียาพร  บรรดาศักดิ์
 
1. นางเสงี่ยม  มณีทัพ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายเจษฎา  งามริต
 
1. นางเสงี่ยม  มณีทัพ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายจตุพล  ชนะดี
2. เด็กชายธีรพันธ์  ปุเรนเต
3. เด็กชายวัชรินทร์  ปะสาวะนัง
 
1. นายไชยวิทย์  ปินะถา
 
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเฉลิม  ทาอุสาห์
2. เด็กหญิงเพชรรัดดา  เที่ยงธรรม
 
1. นายธีรภัทร  รักสมบัติ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายอัมฤทธิ์ตพล  เรือนคง
 
1. นางพรทิพย์  ทองมีค่า