สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอรจิรา  สร้อยไข
 
1. นายสุบรรณ์  พับพิมพ์สัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่เจา
2. เด็กหญิงจรรยาพร  อนงค์ศิลป์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สินสมุทร
4. เด็กหญิงสุพรรษา  บาลี
5. เด็กหญิงเกศกนก  โคตรมณี
 
1. นายสำเนียง  บุญพิศาล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายนิวมินทร์  พับพิมพ์สัย
 
1. นางจินตนา  ลุนสำโรง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงณิชา  เทพชมภู
 
1. นางสาวธมนวรรณ  จันละคร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายจิณณวัตร  สีพาฮาด
2. เด็กชายธีระพงษ์  ขอดคำ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ศิรโรจนโยธิน