สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิรัชยา  น้อยศรี
 
1. นางรัตนา  หล้าป้อง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายภูริภัทร  รามจาตุ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  นาจันทร์หอม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายอารีรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นางสาววชิราภรณ์  นาจันทร์หอม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทุมคำ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ชมทอง
 
1. นางสาววชิราภรณ์  นาจันทร์หอม
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  หาชัย
2. เด็กชายสุรชัย  ไสนา
 
1. นายทศพล  ช่วยนา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สมสุข
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีวิจารย์
3. เด็กหญิงศศิธร  กิมัง
 
1. นางเสาวณีย์  คะลา
2. นางสาวรุ่งรัชนา  เทียบมา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คลังมูลตรี
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อินธิเดช
3. เด็กหญิงสุดสายป่าน  รองศักดิ์
 
1. นางเสาวณีย์  คะลา
2. นางสาวรุ่งรัชนา  เทียบมา
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  วิชาธรรม
 
1. นางรัศมี  ยุทธสนอง
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิทยา  ทุมคำ
2. เด็กชายอนุศาสตร์  หนองนา
3. เด็กชายเบญญสิทธิ์  สีแล
 
1. นางกาญจนา  บุญสอน