สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  ศรีหลัก
 
1. นางสมเกียรติ  ลมงาม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 10 1. เด็กชายคฑายุทธ  ชัยช่วย
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ศรีอุ่น
3. เด็กหญิงเอมมิกา  แสงจันทร์
 
1. นายประหยัด  สีอุ่น
2. นางสาววชิราภรณ์  นาจันทร์หอม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิภาวี  ลันนัน
2. เด็กชายศุภกร  ใจกล่ำ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เนื้อทอง
 
1. นายประมวล  ทุมคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.4 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ลาดนอก
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แสงจันทร์
 
1. นายประมวล  ทุมคำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิรัชยา  น้อยศรี
 
1. นางรัตนา  หล้าป้อง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายภูริภัทร  รามจาตุ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  นาจันทร์หอม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรภัทร  ออมสิน
 
1. นางสาววชิราภรณ์  นาจันทร์หอม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายอารีรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นางสาววชิราภรณ์  นาจันทร์หอม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทุมคำ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ชมทอง
 
1. นางสาววชิราภรณ์  นาจันทร์หอม
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  หาชัย
2. เด็กชายสุรชัย  ไสนา
 
1. นายทศพล  ช่วยนา
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กชายชยณัฐ  ทัพพิมล
2. เด็กชายสราวุธ  แสงจันทร์
 
1. นายทศพล  ช่วยนา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สมสุข
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีวิจารย์
3. เด็กหญิงศศิธร  กิมัง
 
1. นางเสาวณีย์  คะลา
2. นางสาวรุ่งรัชนา  เทียบมา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คลังมูลตรี
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อินธิเดช
3. เด็กหญิงสุดสายป่าน  รองศักดิ์
 
1. นางเสาวณีย์  คะลา
2. นางสาวรุ่งรัชนา  เทียบมา
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  วิชาธรรม
 
1. นางรัศมี  ยุทธสนอง
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิทยา  ทุมคำ
2. เด็กชายอนุศาสตร์  หนองนา
3. เด็กชายเบญญสิทธิ์  สีแล
 
1. นางกาญจนา  บุญสอน