สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินโสภา
 
1. นางทิพวรรณ  ขุนเรศ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงปภัสนันท์  พิทักษ์
2. เด็กหญิงสุภัชชา  อินนอก
 
1. นางสาวสาวิตรี  หมวดศรี
2. นางพรรณี  อักษรเสือ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงยิ่งนภา  พิทักษ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดจันทร์
 
1. นางสาวสาวิตรี  หมวดศรี
2. นางพรรณี  อักษรเสือ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัฒน์  ขันขวา
2. เด็กชายธนะชัย  ยอดจันทร์
3. เด็กชายธีรพันธ์  เสนา
 
1. นายวิญญู  มุขดา
2. นายสุรัตน์  อ่อนแสง