สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายศุภกฤต  ทัพไทย
2. เด็กหญิงอทิตติยา  พรมรัก
 
1. นางพรรณี   อักษรเสือ
2. นางสาวสาวิตรี  หมวดศรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  พันธ์ชัย
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  โสมทอง
3. เด็กชายอนุชิด  มัทปะนัง
 
1. นายวิญญู  มุขดา
2. นายสุรัตน์  อ่อนแสง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันทิวา  ชาลีรัตน์
 
1. นายโกวิท  มาฆะเซ็น