สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายคริษฐ  ศรีกุมาร
2. เด็กหญิงสุภัสษร  รู้จิต
3. เด็กหญิงอารยา  ปลอดภัย
 
1. นางสาวประวิณีย์  ชินรัตน์
2. นายโกวิท  มาฆะเซ็น
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายกรฤทธิ  ชุมนา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เล่ห์กล
 
1. นางพรรณี   อักษรเสือ
2. นางสาวสาวิตรี  หมวดศรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรนภา  เพชรตะกั่ว
 
1. นายสุรัตน์  อ่อนแสง