สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินโสภา
 
1. นางทิพวรรณ  ขุนเรศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายคริษฐ  ศรีกุมาร
2. เด็กหญิงสุภัสษร  รู้จิต
3. เด็กหญิงอารยา  ปลอดภัย
 
1. นางสาวประวิณีย์  ชินรัตน์
2. นายโกวิท  มาฆะเซ็น
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52.14 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายทัศนะ  แก้วบุดดี
2. เด็กชายธีรศักดิ์  พรมนอก
 
1. นางสาวประวิณีย์  ชินรัตน์
2. นายโกวิท  มาฆะเซ็น
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายกรฤทธิ  ชุมนา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เล่ห์กล
 
1. นางพรรณี   อักษรเสือ
2. นางสาวสาวิตรี  หมวดศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายศุภกฤต  ทัพไทย
2. เด็กหญิงอทิตติยา  พรมรัก
 
1. นางพรรณี   อักษรเสือ
2. นางสาวสาวิตรี  หมวดศรี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  นามศรี
2. เด็กหญิงอินทิรา  ถ้ำกลาง
 
1. นายสุรัตน์  อ่อนแสง
2. นายวิญญู  มุขดา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงปภัสนันท์  พิทักษ์
2. เด็กหญิงสุภัชชา  อินนอก
 
1. นางสาวสาวิตรี  หมวดศรี
2. นางพรรณี  อักษรเสือ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงยิ่งนภา  พิทักษ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดจันทร์
 
1. นางสาวสาวิตรี  หมวดศรี
2. นางพรรณี  อักษรเสือ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  พันธ์ชัย
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  โสมทอง
3. เด็กชายอนุชิด  มัทปะนัง
 
1. นายวิญญู  มุขดา
2. นายสุรัตน์  อ่อนแสง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัฒน์  ขันขวา
2. เด็กชายธนะชัย  ยอดจันทร์
3. เด็กชายธีรพันธ์  เสนา
 
1. นายวิญญู  มุขดา
2. นายสุรัตน์  อ่อนแสง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปณิธาน  แก้วพรม
 
1. นายโกวิท  มาฆะเซ็น
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนุ่น  ทองดี
 
1. นายโกวิท  มาฆะเซ็น
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนันทกานต์  พลราช
 
1. นายโกวิท  มาฆะเซ็น
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันทิวา  ชาลีรัตน์
 
1. นายโกวิท  มาฆะเซ็น
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรนภา  เพชรตะกั่ว
 
1. นายสุรัตน์  อ่อนแสง
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปยุต  เพ็งสลุง
 
1. นางจิราวรรณ  ลีทอง