สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอำพล  วงษ์หวังจันทร์
 
1. นางสุภาพร  สิงหศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงชลธิดา  ดาโสม
 
1. นางสุภาพร  สิงหศรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสกุล  ค้ำคูณ
2. เด็กชายแดนอังคาร  แสนรัตน์
 
1. นายกิติศักดิ์  บุญจูง
2. นางขวัญตา  เรืองวิเศษ
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บาลี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  วันทมาศ
 
1. นายกิติศักดิ์  บุญจูง
2. นายไพบูลย์  นพรัตน์