สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวิภาวี  บุญมีเลิศ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  คำหมู
 
1. นางสาวรัชนี  ป้องทัพไทย
2. นางขวัญตา  เรืองวิเศษ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงฐิฏิญา  วิไลวรรณ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เรียงภักดี
 
1. นางจินตนา  ลิทเทิลเบอรี่
2. นายปฏิวัติ  ภูศรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  โกสละ
2. เด็กหญิงศิริมล  โคตรนาลา
 
1. นายกิติศักดิ์  บุญจูง
2. นางภัคสินี  หมวดศรี