สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ขวานอก
 
1. นางสาวรัชนี  ป้องทัพไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวิภาวี  บุญมีเลิศ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  คำหมู
 
1. นางสาวรัชนี  ป้องทัพไทย
2. นางขวัญตา  เรืองวิเศษ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชยทรรศ์  มณีส่อง
2. เด็กชายณัฐวดี  แสวงกลาง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สอนตะวงศ์
4. เด็กชายปริญญา  บาลี
5. เด็กชายพงศ์กฤษณ์  กุลสุวรรณ์
6. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สายลา
7. เด็กชายพัชรพล  ศรีตัง
8. เด็กหญิงยอดหญิง  เตชะ
9. เด็กชายวีรภาพ  ผมประทุม
10. นายเจตรินทร์  แสงสว่าง
 
1. นางชนินทร  พันธุ์ไม้
2. นางสุภาพร  สิงหศรี
3. นางจินตนา  ลิทเทิลเบอรี่
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงฐิฏิญา  วิไลวรรณ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เรียงภักดี
 
1. นางจินตนา  ลิทเทิลเบอรี่
2. นายปฏิวัติ  ภูศรี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายกฤษฎา  คชนิล
2. เด็กชายปริญญา  พระศรี
 
1. นายปฏิวัติ  ภูศรี
2. นางวชิราพรรณ  ภูศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอำพล  วงษ์หวังจันทร์
 
1. นางสุภาพร  สิงหศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงชลธิดา  ดาโสม
 
1. นางสุภาพร  สิงหศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75.75 เงิน 16 1. เด็กชายพัทธพล  แสงอินทร์
 
1. นางสุภาพร  สิงหศรี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  กำลังกล้า
 
1. นางชนินทร  พันธุ์ไม้
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายจรัญ  แสงหม้อ
 
1. นางชนินทร  พันธุ์ไม้
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสกุล  ค้ำคูณ
2. เด็กชายแดนอังคาร  แสนรัตน์
 
1. นายกิติศักดิ์  บุญจูง
2. นางขวัญตา  เรืองวิเศษ
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษณะ  ผึ้งเล็ก
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  นามมูล
3. เด็กหญิงอัจจิมาธร  เลขกลาง
 
1. นายกิติศักดิ์  บุญจูง
2. นางสาวรัชนี  ป้องทัพไทย
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรวีพงษ์  ทับนุด
2. เด็กชายอานุภาพ  แจ้งสูงเนิน
 
1. นายกิติศักดิ์  บุญจูง
2. นางสาวรัชนี  ป้องทัพไทย
 
14 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชานนท์  โนนไทย
2. เด็กชายณัฐพร  สนิทเอื้อ
 
1. นายกิติศักดิ์  บุญจูง
2. นายไพบูลย์  นพรัตน์
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายวิฑูรย์  ผึ้งเล็ก
2. นายอธิพงษ์  จันทะเรือง
 
1. นายกิติศักดิ์  บุญจูง
2. นายไพบูลย์  นพรัตน์
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกรกช  สร้างพล
2. เด็กชายยุทธนา  สาศรีสุข
 
1. นายกิติศักดิ์  บุญจูง
2. นางสาวรัชนี  ป้องทัพไทย
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บาลี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  วันทมาศ
 
1. นายกิติศักดิ์  บุญจูง
2. นายไพบูลย์  นพรัตน์
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  โกสละ
2. เด็กหญิงศิริมล  โคตรนาลา
 
1. นายกิติศักดิ์  บุญจูง
2. นางภัคสินี  หมวดศรี
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บู้หลง
2. เด็กหญิงนุชนารถ  บุญล้ำ
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โพนพุฒ
 
1. นางภัคสินี  หมวดศรี
2. นางจินตนา  ลิทเทิลเบอรี่