สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์ผำ
 
1. นายไพจิตต์  หล้าสีดา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุดคำ
 
1. นายฑีฆพัฒน์  เอกพันธ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ศรีแปง
2. เด็กหญิงชลธิชา  มาลัย
 
1. นายฑีฆพัฒน์  เอกพันธ์
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรายุทธ  ขุนรัตนชัย
 
1. นายมนตรี  เชษฐา
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรายุทธ  ขุนรัตนชัย
 
1. นายภูมินทร์  ชาลีคาร