สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. นางสาววิภาดา  นนท์สันเทียะ
 
1. นายไพจิตต์  หล้าสีดา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  อาสาสู้
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  หาดจันทร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายชลพัฒน์  เถาหมอ
2. เด็กหญิงวาสนา  แพงบุตร
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  หาดจันทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นายธีรภัทร  ใจกล้า
 
1. นายไพจิตต์  หล้าสีดา