สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจริยา  พิมหาร
2. นางสาวลินดา  ยอดสง่า
 
1. นายไพจิตต์  หล้าสีดา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนากร  ทามี
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  หาดจันทร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายรพไทย  ฐานะ
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  หาดจันทร์