สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. นางสาววิภาดา  นนท์สันเทียะ
 
1. นายไพจิตต์  หล้าสีดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวจริยา  พิมหาร
2. นางสาวลินดา  ยอดสง่า
 
1. นายไพจิตต์  หล้าสีดา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทวีศักดิ์  แก่นสิงห์
 
1. นางดรุณี  ทะวะวัง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทนงศักด์  ไชยศึก
2. เด็กชายนันทวัฒน์  เถาหมอ
3. เด็กชายศรายุทธ  ขุนรัตนะชัย
 
1. นางดรุณี  ทะวะวัง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ไชยศึก
2. เด็กชายนนทวัฒ  เถาหมอ
3. เด็กชายศรายุทธ  ขุนรัตนชัย
 
1. นางดรุณี  ทะวะวัง
2. นายวชิระ  ศรีแก้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนนทวัช  เอกพันธ์
2. เด็กชายภูวนันท์  มาตรา
 
1. นางดรุณี  ทะวะวัง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทวีศักดิ์  แก่นสิงห์
2. เด็กชายพงศกร  มณีอินทร์
3. เด็กชายศราวุธ  ขุนรัตนชัย
 
1. นางอุไรวรรณ  เนื่องโนราช
2. นางสุวรรณี  เมืองประทุม
 
8 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ขุนรัตนชัย
2. เด็กหญิงวาสนา  แพงบุตร
 
1. นางอุไรวรรณ  เนื่องโนราช
2. นางสุวรรณี  เมืองประทุม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  อาสาสู้
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  หาดจันทร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศรายุทธ  ขุนรัตนชัย
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  หาดจันทร์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนากร  ทามี
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  หาดจันทร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายรพไทย  ฐานะ
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  หาดจันทร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายชลพัฒน์  เถาหมอ
2. เด็กหญิงวาสนา  แพงบุตร
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  หาดจันทร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนาวุฒิ  จำปาเทศ
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  หาดจันทร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจันทเสน  นพพิทักษ์
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ไชยศึก
3. เด็กชายวิรุต  วรแสน
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  หาดจันทร์
2. นายเอกพงษ์  ดวงศรี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นายธีรภัทร  ใจกล้า
 
1. นายไพจิตต์  หล้าสีดา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์ผำ
 
1. นายไพจิตต์  หล้าสีดา
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุดคำ
 
1. นายฑีฆพัฒน์  เอกพันธ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ศรีแปง
2. เด็กหญิงชลธิชา  มาลัย
 
1. นายฑีฆพัฒน์  เอกพันธ์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุดคำ
2. เด็กหญิงชลธิชา  มาลัย
 
1. นายฑีฆพัฒน์  เอกพันธ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงอพัชรา  เค้าโคตร
2. เด็กหญิงอัญตรา  มีนา
 
1. นายฑีฆพัฒน์  เอกพันธ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ขุนรัตนชัย
2. เด็กหญิงอมรา  อัศวโกมินทร์
 
1. นางดรุณี  ทะวะวัง
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงมยุรี  ยอดสง่า
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  สินเธาว์
 
1. นางดรุณี  ทะวะวัง
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจริยา  พิมหาร
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โพธิ์ชื่น
 
1. นายมนตรี  เชษฐา
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์ผำ
 
1. นางดรุณี  ทะวะวัง
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  สินเธาว์
 
1. นางดรุณี  ทะวะวัง
 
27 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรายุทธ  ขุนรัตนชัย
 
1. นายมนตรี  เชษฐา
 
28 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรายุทธ  ขุนรัตนชัย
 
1. นายภูมินทร์  ชาลีคาร