สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณิศาชล  เหง่าแก้ว
 
1. นายพรชัย  พิกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพงพัฒน์  ด่านขุนทด
2. เด็กชายวัชรพล  กองกูล
 
1. นายสุภาพ  ลุนบง
2. นายธรรมรัตน์  ชัยโพนงาม
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  คำสี
 
1. นางนภาพล  แพงคำแหง
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอรปรียา  หาญกล้า
 
1. นางสาวอกนิตย์  รัสปัต