สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงไอศ์ลดา  ดอนเส
 
1. นางสุดาพร  ปัสสา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิธิพร  นาดี
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  โพธิ์ชัยภูมิ
3. เด็กหญิงเพลินพิศ  เค้าศูนย์
 
1. นางพวงพะยอม  พาพลงาม
2. นางสาวเกศฎาพร  สุดชา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วุฒิธรรม
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีพลัง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  อินทร์แสงแวง
 
1. นางปรียานุช  เพลินวัฒนากุล
2. นางรุ่งทิวา  นาทศรีทา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพงษ์  โพธิ์ใต้
2. เด็กชายประสิทธิ์  เจ็ดชาตรี
 
1. นายโศภิษฐ์ศักดิ์  เดชะสิทธิ์
2. นายทวนทอง  โม้เมือง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงนฤมล  สีเน
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  บาลี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  วงเวียน
4. เด็กหญิงศศิกานต์  บาลี
5. เด็กหญิงเครือวัลย์  ปลัดศรีช่วย
 
1. นางสาวจริญญา  บาลี
2. นางจิรัชยา  บุญเพ็ง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติภูมิ  พิมล
2. เด็กหญิงรัตติยา  บาลี
 
1. นายไชยวัฒน์  ปัสสา
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ทะนะราช
2. เด็กชายธีรวุฒิ  ล้นทม
 
1. นางจิรัชยา  บุญเพ็ง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เจ๊กชาตรี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กองเกิด
3. เด็กหญิงสุนารี  เทพพระ
 
1. นายทวนทอง  โม้เมือง
2. นางสุดาพร  ปัสสา
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงอาภัสรา  บาลี
 
1. นางสำเนียง  เค้าศูนย์