สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78.4 เงิน 9 1. เด็กชายคมชิต  เทือกดอนหัน
2. เด็กหญิงสุนิสา  บาลี
3. เด็กหญิงอภิญญา  ประชาโชติ
 
1. นางรุ่งทิวา  นาทศรีทา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  บาลี
2. เด็กหญิงณุสาศิริ  ลิ้มวิไล
3. เด็กหญิงศิริวิมล  ดวงวิญญาณ
4. เด็กชายสุชาวี  กองเกิด
5. เด็กหญิงอรทัย  ตระการ
 
1. นางทองหลาง  อินทร์ผล
2. นางสาวอรวรรณ  คงชาติ