สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.39 เงิน 7 1. เด็กชายสุริยะ  สาจันทร์
2. เด็กชายสุริยา  ศรีชม
 
1. นางประกายมาศ  มีธรรม
2. นางสุพินดา  กันหาไธสง
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัชชา  กองกูล
2. เด็กหญิงอติกานต์  มาลาเว
 
1. นางประกายมาศ  มีธรรม
2. นางสุพินดา  กันหาไธสง