สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.33 ทอง 17 1. เด็กหญิงทิพรักษ์  เพียอ้ม
 
1. นางปาริชาติ  เทนอิสสระ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70.39 เงิน 7 1. เด็กชายสุริยะ  สาจันทร์
2. เด็กชายสุริยา  ศรีชม
 
1. นางประกายมาศ  มีธรรม
2. นางสุพินดา  กันหาไธสง
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  พากเพียร
2. เด็กชายอรรถพล  เรืองธรรม
 
1. นางสุพินดา  กันหาไธสง
2. นางปาริชาติ  เทนอิสสระ
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร  ผ่านแผ้ว
2. เด็กชายพิพัฒน์  พากเพียร
 
1. นางสุพินดา  กันหาไธสง
2. นางประกายมาศ  มีธรรม
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัชชา  กองกูล
2. เด็กหญิงอติกานต์  มาลาเว
 
1. นางประกายมาศ  มีธรรม
2. นางสุพินดา  กันหาไธสง