สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแวงยาว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนวภัทร  เหล็กเจ็ก
2. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีสมพร
 
1. นายสมชาย  บุญก้อน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ทองขาว
 
1. นายอิศราพร  กาษี
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  โคตรศรีเมือง
2. เด็กหญิงปิมฤดี  นาชอน
3. เด็กหญิงภาศิณี  วงศ์คำหาญ
4. เด็กหญิงวิชุดา  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงสาธิตา  พรมสีหา
6. เด็กหญิงอริสสา  พรมวันนา
 
1. นางมยุรา  คำสุวรรณ์
2. นางศุภมาส  กาษี
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปริวัฒน์  ด่านจง
2. เด็กชายพลรัตน์  มะลิโค
3. เด็กชายพิชิต  สอนโพนงาม
4. เด็กหญิงภานุวัฒน์  สระพรม
5. เด็กชายวีระวัฒน์  ขวัญโพธิ์ชา
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  กองเกิด
7. เด็กชายอามิไช  เทศไธง
8. เด็กชายเจษฎา  กะลาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์  คำสุวรรณ์
2. นายวทัญญู  นาซอน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ผาดนอก
2. เด็กหญิงชมพูนุต  แก้วตา
3. เด็กหญิงชลธิชา  โคตรศรีเมือง
4. เด็กหญิงปวีณา  พรมสีหา
5. เด็กหญิงวริศรา  โคตรศรีเมือง
6. เด็กหญิงอาภัสสรณ์  สิงเทพ
 
1. นางฐิติมา  สีดำ
2. นางสาวสุนิศา  ทุมา
3. นางพจนา  พื้นชนะ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ต่อพิมาย
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชุดทองม้วน
3. เด็กหญิงพนิตา  สีกุดหล้า
 
1. นางศุภมาส  กาษี
2. นายอิศราพร  กาษี