สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแวงยาว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกฤติยาพร  ไชยสิทธิ์
 
1. นายอิสราภรณ์  จันทร์เอน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ชัยสิทธ์ิ
2. เด็กชายกฤษดา  อือนอก
3. เด็กชายจิณณวัตร  ประจุทะศรี
4. เด็กชายณัฐนันท์  ใจคง
5. เด็กหญิงปนัดดา  สุริวงค์
6. เด็กหญิงมธุริน  มะลิโค
7. เด็กชายมิตรชัย  โคตรสีเมือง
8. เด็กหญิงวรรณสัย  ทองจันทร์
9. เด็กหญิงวิภาวดี  ยี่หลง
10. เด็กหญิงอรอุมา  พรมศักดิ์
 
1. นายอิสราภรณ์  จันทร์เอน
2. นางไกรทอง  สร้างนานอก
3. นางบังอร  มาลาศรี
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธารารัตน์  บุญเกิด
 
1. นางสาวสุนิศา  ทุมา