สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแวงยาว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงน้ำฝน  โคตรสีเมือง
 
1. นางบังอร  มาลาศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ปะระทัง
 
1. นายพงศ์พันธ์  แก้วหาวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนิภารัตน์  สมศรี
 
1. นางบังอร  มาลาศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกฤษณา  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายประดิษฐ์  ศรีวงษ์ษา
 
1. นายพงศ์พันธ์  แก้วหาวงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกฤติยาพร  ไชยสิทธิ์
 
1. นายอิสราภรณ์  จันทร์เอน
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิรรัตน์  ยาจันทร์
2. เด็กหญิงพัชรา  อิงสิงห์ทอง
3. เด็กหญิงอมินตรา  ภาระไพร
 
1. นางพจนา  พื้นชนะ
2. นายอิสราภรณ์  จันทร์เอน
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิติยาพร  พลขวา
2. เด็กหญิงพรธิดา  นาซอน
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ปะระทัง
 
1. นางศุภมาส  กาษี
2. นางพจนา  พื้นชนะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40.18 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชยานันท์  ก้อนศรีษะ
2. เด็กชายทรงศักดิ์  ไชยสิทธิ์
 
1. นายสมชาย  บุญก้อน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนวภัทร  เหล็กเจ็ก
2. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีสมพร
 
1. นายสมชาย  บุญก้อน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายธันวุฒิ  นาซอน
2. เด็กชายภราดร  คำราช
 
1. นายสมชาย  บุญก้อน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำมุงคุณ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ถิ่นอุบล
 
1. นายสมชาย  บุญก้อน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ชัยสิทธ์ิ
2. เด็กชายกฤษดา  อือนอก
3. เด็กชายจิณณวัตร  ประจุทะศรี
4. เด็กชายณัฐนันท์  ใจคง
5. เด็กหญิงปนัดดา  สุริวงค์
6. เด็กหญิงมธุริน  มะลิโค
7. เด็กชายมิตรชัย  โคตรสีเมือง
8. เด็กหญิงวรรณสัย  ทองจันทร์
9. เด็กหญิงวิภาวดี  ยี่หลง
10. เด็กหญิงอรอุมา  พรมศักดิ์
 
1. นายอิสราภรณ์  จันทร์เอน
2. นางไกรทอง  สร้างนานอก
3. นางบังอร  มาลาศรี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนิดา  เบ้าลา
 
1. นายเกณฑ์  แคนติ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงอภัสรา  โคตรศรีเมือง
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สุริวงศ์
 
1. นายวทัญญู  นาซอน
2. นางฐิติมา  สีดำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. นายสราวุฒิ  จันเวน
 
1. นายเกณฑ์  แคนติ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 12 1. เด็กชายญานพัฒน์  ปัสสาวะโท
2. เด็กชายนครินทร์  สาแก้ว
3. เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่เติ้ง
 
1. นางฐิติมา  สีดำ
2. นางสาวสุนิศา  ทุมา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ทองขาว
 
1. นายอิศราพร  กาษี
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  โคตรศรีเมือง
2. เด็กหญิงปิมฤดี  นาชอน
3. เด็กหญิงภาศิณี  วงศ์คำหาญ
4. เด็กหญิงวิชุดา  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงสาธิตา  พรมสีหา
6. เด็กหญิงอริสสา  พรมวันนา
 
1. นางมยุรา  คำสุวรรณ์
2. นางศุภมาส  กาษี
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธนพัฒน์  ซองผม
2. เด็กหญิงนากนพิน  เหล็กเจ็ก
3. เด็กหญิงพัชราภา  กองผา
4. เด็กชายภูวิพัฒน์  เสริมนา
5. เด็กชายสุริยา  ทองดีนอก
6. เด็กชายเกียรติมงคล  มะลิโค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์  คำสุวรรณ์
2. นายวทัญญู  นาซอน
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปริวัฒน์  ด่านจง
2. เด็กชายพลรัตน์  มะลิโค
3. เด็กชายพิชิต  สอนโพนงาม
4. เด็กหญิงภานุวัฒน์  สระพรม
5. เด็กชายวีระวัฒน์  ขวัญโพธิ์ชา
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  กองเกิด
7. เด็กชายอามิไช  เทศไธง
8. เด็กชายเจษฎา  กะลาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์  คำสุวรรณ์
2. นายวทัญญู  นาซอน
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทภา  ดีแป้น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีขร
 
1. นางศุภมาส  กาษี
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ผาดนอก
2. เด็กหญิงชมพูนุต  แก้วตา
3. เด็กหญิงชลธิชา  โคตรศรีเมือง
4. เด็กหญิงปวีณา  พรมสีหา
5. เด็กหญิงวริศรา  โคตรศรีเมือง
6. เด็กหญิงอาภัสสรณ์  สิงเทพ
 
1. นางฐิติมา  สีดำ
2. นางสาวสุนิศา  ทุมา
3. นางพจนา  พื้นชนะ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ต่อพิมาย
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชุดทองม้วน
3. เด็กหญิงพนิตา  สีกุดหล้า
 
1. นางศุภมาส  กาษี
2. นายอิศราพร  กาษี
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ก้อนคำ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ลีวงศักดิ์
3. เด็กหญิงรุสจิรา  นาชอน
 
1. นางนิตยา  ปวงประชัง
2. นางสาวสุนิศา  ทุมา
 
25 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธารารัตน์  บุญเกิด
 
1. นางสาวสุนิศา  ทุมา