สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกุลฤดี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัตนี  วงศ์ชาลี
 
1. นางสาวปิยนุช  วงศ์แสน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายวริศ  ฉันสิมา
 
1. นางสาวทิพย์ศมณฑ์  ช่าวนาฮี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรณิชา  พานหลง
 
1. นางสาวทิพย์ศมณฑ์  ช่าวนาฮี
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรภัทร  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงชนิษนันท์  ทิพวงษ์
3. เด็กชายตรรกธรรม  นาพั่ว
4. เด็กหญิงทิฆัมพร  พิมภักดี
5. เด็กหญิงนันทภา  ล้านแสน
6. เด็กชายนันทวัฒน์  เพ็ชรพูน
7. เด็กหญิงปวีณา  ดุลวาฮิม
8. เด็กชายอนุชา  วิเศษวุฒิ
9. เด็กชายอนุวัต  พิลิไธสงค์
10. เด็กหญิงโสพิตรา  ลานไธสง
 
1. นางสาวปิยนุช  วงศ์แสน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงสุจารุภัษร  อ่อนพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพร  พันตาเอก
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุงธิราช
2. เด็กชายสโรชา  แก้วเฮียง
 
1. นางสาววนิดา  หล้าลุน
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายธีรพงษ์  มหาเสนา
2. เด็กชายสหพัฒน์  ประโพธิ์ทัง
 
1. นางสาววนิดา  หล้าลุน
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติยา  พิมล
2. เด็กหญิงมาริสา  ภูเวียงแก้ว
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  มูลสูตร
 
1. นางสาวนุ่มนวล  บุญเกื้อ