สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรมล  เทศสา
 
1. นางสาวธนพรพรรณ  รัตนสมบัติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.05 เงิน 4 1. เด็กชายนฤพล  จโนภาส
2. เด็กชายพฤตินันท์  หลักโคตร
 
1. นางสาวสุกัญญา  จรรยาศิริ
2. นายอภิสิทธิ์  หวะสุวรรณ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายธนาธิวัฒน์  สมทา
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  เอกาชัย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายกิจภานัทธ์  นามโยธา
2. เด็กชายธนายุต  จ่าบาล
3. เด็กชายธีรภัทร  สุขเกษม
4. เด็กชายพันธพัฒน์  แหวนทองคำ
5. เด็กชายศุภรัตน์  แสงดี
6. เด็กชายสรวิชญ์  สุนนท์
 
1. นายสุรชัย  พรมพิมพ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัฐกร  ปัจจุทรา
2. เด็กชายสถาปนา  หานะพันธ์
 
1. นางสาวกัญญา  ชินรินทร์
2. นางสาวจิรวรรณ  บุญญพัฒนากูล