สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ผิวดำ
 
1. นางสาวพีรดา  พรหมศิลา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรมล  เทศสา
 
1. นางสาวธนพรพรรณ  รัตนสมบัติ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิ่นณภัทร  พาณิชย์ศิริ
 
1. นางสาวนงนุช  พันธ์นาดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปริชญา  แคนติ
 
1. นายกิตติ  เหมือนสังข์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.05 เงิน 4 1. เด็กชายนฤพล  จโนภาส
2. เด็กชายพฤตินันท์  หลักโคตร
 
1. นางสาวสุกัญญา  จรรยาศิริ
2. นายอภิสิทธิ์  หวะสุวรรณ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงษ์แดง
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  บางปา
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีพล
4. เด็กชายวันพรฎ์พรม  สุวะคุณ
5. เด็กหญิงอิศรา  วงษ์ทหาร
 
1. นางสาวกัญญา  ชินรินทร์
2. นางกันยกร  พันโนน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรณภัทร  อวบอ้วน
2. เด็กชายศุภวิชญ์  พรสุวรรณ์
 
1. นางสาวนิตยา  สายสุด
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยพร  ขจรเดช
 
1. นายเกล้า  หลักโคตร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ภูปุย
 
1. นางสาวธนธรณ์  นวลศิลป์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มุ่งเกิด
2. เด็กหญิงวรนุช  อินหมื่นไวย
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  บุญเรือง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงวรรณวษา  ศาสตร์แจ้ง
2. เด็กหญิงสรินยา  ลือวิเศษ
 
1. นางสาวธนธรณ์  นวลศิลป์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง 4 1. เด็กชายปริวัตร  ปลัดกอง
 
1. นายกิตติ  เหมือนสังข์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชารีรักษ์
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  เอกาชัย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชฌา  วงษ์จันลา
 
1. นางสาวนุจรีย์  บุตรศรีภูมิ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายธนาธิวัฒน์  สมทา
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  เอกาชัย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ฉัตรธนะพาณิชย์
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  เอกาชัย
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  ชาดา
2. เด็กชายธนดล  นาโม
3. เด็กชายพลพล  อิทธิโอฬารชัย
4. เด็กชายมนัสศักดิ์  สันเสนาะ
 
1. นายทรงศักดิ์  ศรีวันทา
2. นางสาวสุกัญญา  1369900044679
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  อิทธิโอฬารชัย
 
1. MissJessa   D.Alquiza
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจาตุรนต์  วงษ์ผาบ
2. เด็กหญิงปทันทิญา  โพธิสัย
 
1. นางสาวธัญญา  ปัดชาเขียว
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายกิจภานัทธ์  นามโยธา
2. เด็กชายธนายุต  จ่าบาล
3. เด็กชายธีรภัทร  สุขเกษม
4. เด็กชายพันธพัฒน์  แหวนทองคำ
5. เด็กชายศุภรัตน์  แสงดี
6. เด็กชายสรวิชญ์  สุนนท์
 
1. นายสุรชัย  พรมพิมพ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายปริวัฒน์  จันชมภู
 
1. นางสาวสุกัญญา  จรรยาศิริ
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กชายคมกฤษณ์  ชินนอก
2. เด็กชายเปรม  รัตนวงศ์
 
1. นายมหาราช  ชนะมาร
2. นางสาวกัญญา  ชินรินทร์
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัฐกร  ปัจจุทรา
2. เด็กชายสถาปนา  หานะพันธ์
 
1. นางสาวกัญญา  ชินรินทร์
2. นางสาวจิรวรรณ  บุญญพัฒนากูล
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมผกา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  คุณล้าน
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บัวสะอาด
 
1. นางเพชรรัตน์  คำกอง
2. นางสาวศุภารักษ์  หาญโก่ย
 
25 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกวิสรา  กรวยทอง
 
1. นางสาววนิภรณ์  สายอินทร์