สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสุรีพร สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีหัดชา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  โสดา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แดงสีดา
 
1. นางสาวบัวเรียน  เครื่องพาที
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงไอย์สวรรค์รยา  จันทะรัง
 
1. นางสาวลลิตา  ชำนาญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงลลิตา  สุทธิ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  สาลีรัตน์
 
1. นางสาวธัญชัศ  เถาหมอ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นาชิน
2. เด็กหญิงสุนิสา  สิงห์น้อย
3. เด็กหญิงอุาณียาภรณ์  สุดโต
 
1. นางสาวธัญธิณี  เถาหมอ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วพล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สูงแข็ง
3. เด็กหญิงอทัยทิพย์  ศรีสาร
 
1. นางสาวพักตร์พิมล   โคกแดง
2. นางสาวพัชรีย์พร  ภิรมญาณานนท์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธ์โยศรี
2. เด็กหญิงกิตติยาลักษณ์  นาชิน
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  หวานจิตร
 
1. นางสาวพักตร์พิมล  โคกแดง
2. นางสาวพัชรีย์พร  ภิรมญาณานนท์
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิชัย  ลาหลง
 
1. นางสาวลลิตา  ชำนาญ
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒