สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสุรีพร สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  นาคกระจาย
 
1. นายเทอดพงษ์  ศรีวิชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74.99 เงิน 8 1. เด็กหญิงอินทิรา  อาวัลย์
 
1. นายเทอดพงษ์  ศรีวิชา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองคำ
2. เด็กชายรมย์รวินท์  ธรรมโรจน์
3. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ศรีอาภรณ์
 
1. นางสาวบัวเรียน  เครื่องพาที
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.43 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชานนท์  ลั่นแอร์
2. เด็กชายอติคุณ  ทาตา
 
1. นางสาวบัวเรียน  เครื่องพาที
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 10    
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายคิมหันต์  ป่าแดง
2. เด็กหญิงฉัตรฤทัย  จันนามอม
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ซามุ้ย
4. เด็กหญิงณัฏปัญชญา  ชมโง
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  ซามุ้ย
6. เด็กชายทศพร  แยงแสง
7. เด็กหญิงวรนุช  สิงห์เสนา
8. เด็กชายวัชรากร  ไม้หอม
9. เด็กชายวุฒิสิทธิ์  ขมเพชร
10. เด็กชายสิทธิพร  ฤทธิ์พันธ์
 
1. นางสาวเกศฎาภร  จุนทวิเทศ
2. นายปัญญา  บัวใหญ่รักษา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายพุทธิชัย  ขึ้นเสียง
 
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษณะ  ราชเบง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พูลศรี
3. เด็กหญิงณภัทจิรา  ยุพงษ์
4. เด็กชายวิระพงษ์  คำศรี
5. เด็กชายสริวิชญ์  ยุพงษ์
6. เด็กหญิงสุภาพร  จันเรื่องศรี
 
1. นายจิตรกร  หาญลำพัง