สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลสุรีพร สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  นาคกระจาย
 
1. นายเทอดพงษ์  ศรีวิชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74.99 เงิน 8 1. เด็กหญิงอินทิรา  อาวัลย์
 
1. นายเทอดพงษ์  ศรีวิชา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ชัยอามาตย์
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  ภิรมย์ญานานนท์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจันทรนภา  สุดใจ
 
1. นางพัชรีย์  ภิรมญา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงอภิชญา  ก้อนสีลา
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  ภิรมญาณานนท์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองคำ
2. เด็กชายรมย์รวินท์  ธรรมโรจน์
3. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ศรีอาภรณ์
 
1. นางสาวบัวเรียน  เครื่องพาที
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีหัดชา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  โสดา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แดงสีดา
 
1. นางสาวบัวเรียน  เครื่องพาที
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.43 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชานนท์  ลั่นแอร์
2. เด็กชายอติคุณ  ทาตา
 
1. นางสาวบัวเรียน  เครื่องพาที
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.86 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐกรานต์  สีผาง
2. เด็กชายวศิลป์  โพธิ์หวี
 
1. นางสาวบัวเรียน  เครื่องพาที
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50.9 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายมินทดา  สืบทิพย์
2. เด็กชายหิรัณย์  สิมแสง
 
1. นางสาวบัวเรียน  เครื่องพาที
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงไอย์สวรรค์รยา  จันทะรัง
 
1. นางสาวลลิตา  ชำนาญ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 10    
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายคิมหันต์  ป่าแดง
2. เด็กหญิงฉัตรฤทัย  จันนามอม
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ซามุ้ย
4. เด็กหญิงณัฏปัญชญา  ชมโง
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  ซามุ้ย
6. เด็กชายทศพร  แยงแสง
7. เด็กหญิงวรนุช  สิงห์เสนา
8. เด็กชายวัชรากร  ไม้หอม
9. เด็กชายวุฒิสิทธิ์  ขมเพชร
10. เด็กชายสิทธิพร  ฤทธิ์พันธ์
 
1. นางสาวเกศฎาภร  จุนทวิเทศ
2. นายปัญญา  บัวใหญ่รักษา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายพุทธิชัย  ขึ้นเสียง
 
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงลลิตา  สุทธิ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  สาลีรัตน์
 
1. นางสาวธัญชัศ  เถาหมอ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษณะ  ราชเบง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พูลศรี
3. เด็กหญิงณภัทจิรา  ยุพงษ์
4. เด็กชายวิระพงษ์  คำศรี
5. เด็กชายสริวิชญ์  ยุพงษ์
6. เด็กหญิงสุภาพร  จันเรื่องศรี
 
1. นายจิตรกร  หาญลำพัง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นาชิน
2. เด็กหญิงสุนิสา  สิงห์น้อย
3. เด็กหญิงอุาณียาภรณ์  สุดโต
 
1. นางสาวธัญธิณี  เถาหมอ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วพล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สูงแข็ง
3. เด็กหญิงอทัยทิพย์  ศรีสาร
 
1. นางสาวพักตร์พิมล   โคกแดง
2. นางสาวพัชรีย์พร  ภิรมญาณานนท์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธ์โยศรี
2. เด็กหญิงกิตติยาลักษณ์  นาชิน
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  หวานจิตร
 
1. นางสาวพักตร์พิมล  โคกแดง
2. นางสาวพัชรีย์พร  ภิรมญาณานนท์
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิชัย  ลาหลง
 
1. นางสาวลลิตา  ชำนาญ
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒